Äktenskapsförord

Huvudregeln i ett äktenskap är att så kallad giftorätt gäller vilket innebär att all egendom delas lika vid en skilsmässa eller vid dödsfall. Om man vill undanta viss eller all egendom omfattat av giftorätten kan makarna ingå ett avtal om detta. Ett sådant avtal kallas äktenskapsförord och måste registreras för att vara gällande.

Ett äktenskapsförord kan ingås såväl före som under äktenskapet. I avtalet kan parterna till exempel komma överens om att all egendom ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en framtida bodelning. Ett annat alternativ kan vara att den egendom som var och en av makarna har med sig in i äktenskapet ska vara enskild egendom och att det som förvärvas därefter omfattas av giftorätten. Det är även fullt möjligt att undanta viss egendom såsom till exempel en semesterbostad, arvegods eller liknande.

För att ett äktenskapsförord ska vara gällande krävs att det registreras vid tingsrätten. Registreringen sker genom att man lämnar in äktenskapsförordet i original tillsammans med tre kopior samt personbevis avseende makarna. I samband med inlämnandet av äktenskapsförordet ska en ansökningsavgift om 275 kronor betalas. Detta kan betalas direkt på tingsrätten eller via tingsrättens Plusgirokonto. Personbevis kan beställas från Skatteverket.

Det finns inte något formellt krav på att en advokat eller annan jurist ska medverka vid upprättande av ett äktenskapsförord. Det finns dessutom olika färdiga juridiska mallar för äktenskapsförord där grunduppgifterna är uppfyllda. Att upprätta ett äktenskapsförord som på ett korrekt sätt uppfyller makarnas avsikter med avseende på fördelning av egendom kan däremot vara en komplicerad uppgift och felaktigheter kan medföra  förödande konsekvenser. Rådet är därför att anlita en advokat eller annan jurist som är specialiserad på just äktenskapsförord.

Kommentera