Sök efter:

Ett aktieägaravtal är enkelt förklarat ett avtal mellan aktieägare i ett aktiebolag. Ibland används även beteckningarna kompanjonsavtal eller konsortialavtal som beteckning på ett aktieägaravtal. Dessa beteckningar är emellertid inte helt lyckade och därför kommer vi i följande text endast använda termen aktieägaravtal.

Den svenska aktiebolagslagen är i huvudsak strukturerad och skapad utifrån större aktiebolag med ett stort antal ägare. De flesta aktiebolag i Sverige är dock mindre bolag med ett fåtal ägare som dessutom är aktiva i bolagets dagliga verksamhet. Då aktiebolagslagen inte är helt anpassad till dessa mindre bolag är det vanligt förekommande att aktieägarna i sådana bolag ingår ett aktieägaravtal i syfte att komplettera bestämmelserna i aktiebolagslagen och mer i detalj reglera bolagets verksamhet och organisation samt möjligheterna att överlåta aktier i bolaget.

Det finns inte någon särskild lagstiftning avseende aktieägaravtal och det finns inte heller några särskilda formkrav för att ett aktieägaravtal ska vara gällande. Även ett muntligt aktieägaravtal är således giltigt även om det ur bevissynpunkt självfallet alltid rekommenderas att ett skriftligt avtal upprättas och undertecknas av parterna. Det finns inte heller något krav om att samtliga aktieägare måste ingå ett aktieägaravtal och således kan ett aktieägaravtal ingås till exempel mellan endast två av tre aktieägare i ett aktiebolag.

Ett aktieägaravtal reglerar oftast verksamhetens inriktning, hur bolagets ledning skall utses, hur parterna ska rösta på bolagsstämman i olika frågor, parternas engagemang och funktioner i bolaget, rätten att överlåta aktierna i bolaget och hur aktierna i bolaget ska värderas vid en överlåtelse samt vad som ska ske om någon av aktieägarna hamnar på obestånd eller, om det är fråga om en fysisk person som aktieägare, hen blir allvarligt sjuk eller avlider.

Det är viktigt att komma ihåg att parterna i ett aktieägaravtal är aktieägarna och inte bolaget. Bolaget i sig är alltså inte bundet av aktieägaravtalet. Diskussioner eller tvister rörande ett aktieägaravtal är således någonting som hanteras mellan aktieägarna som är avtalsparter och inte bolaget i sig.

I princip bör ägandet av aktier i mindre aktiebolag med ett fåtal ägare alltid regleras genom ingåendet av ett aktieägaravtal. Ett bra utformat aktieägaravtal underlättar såväl ägandet av aktierna som driften av den dagliga verksamheten samtidigt som risken för framtida diskussioner och tvister rörande bolaget och ägandet av aktierna i detsamma minimeras. Kontakta därför en erfaren advokat eller annan jurist som är van vid att guida och bistå aktieägare i mindre aktiebolag med upprättande av aktieägaravtal. Hen kan redan genom att ställa relevanta frågor till aktieägarna styra utformningen av aktieägaravtalet i en riktning som gynnar såväl aktieägare som aktiebolaget i ett längre perspektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *