Sök efter:

Makar som skiljer sig är skyldiga att göra bodelning. En bodelning innebär att makarna fördelar det giftorättsgods som var och en av dem är ägare till mellan sig. Den överenskommelse som makarna träffar angående fördelningen av egendom skall upprättas i skrift och undertecknas av båda parter. Denna skrift utgör ett bodelningsavtal vilket är ett bevis på att bodelningen är genomförd och att den andra maken därför inte längre har rätt att kräva bodelning.

Parterna kan själva upprätta bodelningsavtalet och komma överens om innehållet. Det finns inte något formellt krav på att ett bodelningsavtal skall vara upprättat av en advokat eller annan jurist.

Ett bodelningsavtal inleds oftast med angivande av makarna med fullständiga personuppgifter. Därefter följer en uppställning över respektive makes giftorättsgods och skulder. Efter denna uppställning följer en fördelning över vem som erhåller vilken egendom samt vem som ansvarar för vilka skulder. Avtalet avslutas därefter med parternas underskrifter och datumet när avtalet ingicks.

Ett bodelningsavtal som ingås med anledning av skilsmässa behöver inte registreras vid tingsrätten även om möjligheten finns. Registrering krävs dock om det är fråga om en bodelning under bestående äktenskap.

Kan makarna inte enas om innehållet i bodelningsavtalet kan de välja att vända sig till tingsrätten och begära att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare med uppdrag att genomföra bodelningen. Lyckas inte bodelningsförrättaren ena makarna har han möjlighet att besluta om hur fördelningen skall ske.

Det är självklart av stor vikt att ett bodelningsavtal är korrekt utformat och dessutom otvetydigt speglar båda makarnas vilja. Brister det i något av dessa avseenden finns det risk för att bodelningen måste göras om. Överväg därför alltid noga att anlita en advokat eller annan jurist vid upprättandet av ett bodelningsavtal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *