Sök efter:

Gåvobrev

Ett gåvobrev är en handling där någon meddelar att hen ämnar ge bort något till någon annan. Det finns inga specifika krav på hur ett gåvobrev ska formuleras, men i vissa sammanhang är det viktigt att gåvobrevet uppfyller lagens formkrav och då bör du vända dig till en jurist. Sådana tillfällen är till exempel när det gäller fast egendom, såsom fastighet eller tomträtt. Då ska det finnas en tydlig beskrivning av din gåva, personuppgifter för båda dig och mottagaren, särskilda villkor om sådana finns och underskrifter från båda parter. Din namnteckning måste även bevittnas i detta fall.  Om du är gift och ämnar ge bort något som ingår i giftorätten måste din äkta hälft samtycka till detta.

För att inte riskera att en gåva mellan makar tas i anspråk för att betala den givande makens skulder efter att gåvan getts till den andre maken, måste gåvan registreras hos Skatteverket. Har gåvan ett högt värde behöver den registreras för att undvika att den kan utmätas för gåvogivarens skulder. Registrering av gåvor sker genom inlämning av gåvobrevet till Skatteverket, helst tillsammans med två bevittnade kopior där två vittnen intygar att kopian överensstämmer med originalet.

Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När Skatteverket skickat tillbaka det registrerade gåvobrevet till dig ska du skicka det vidare tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet. Omfattar gåvan en bostadsrätt måste även bostadsrättsföreningen meddelas.

Vid gåvor till barn där båda föräldrarna är vårdnadshavare ses de båda också som förmyndare och behöriga att tillsammans företräda sitt barn. Står barnet endast under vårdnad av en förälder så är istället denne ensam förmyndare. Om en förmyndare väljer att ge en gåva, till exempel aktier eller bankmedel, är det att anse som fullbordat om givaren bara disponerar över gåvan i egenskap av förmyndare och inte förbehåller sig dispositionsrätt.

För att till exempel aktier eller bankmedel ska räknas som en fullbordad gåva förutsätts det att givaren inte behåller dispositionsrätten över gåvan. Gör givaren ändå det räknas det inte som någon gåva utan den tillhör fortfarande givaren.

När föräldrar vill skänka fastigheter, bostadsrätter eller tomträtter till sina omyndiga barn måste barnet i fråga ha en god man. Hen tar då emot gåvan å barnets vägnar. Det är möjligt att själv föreslå en god man, exempelvis en vän eller släkting. Detta görs genom en ansökan hos överförmyndaren, som också ansvarar för att godkänna gåvan.

Gåvor till bröstarvingar anses vanligen vara ett förskott på arv om inte andra föreskrifter har gjort eller det under omständigheterna måste antas ha varit avsikten. När arvet i sin tur fördelas ska avräkning av gåvan ska enligt vissa uppsatta regler.

Det är viktigt att tänka över situationen för mottagaren av en gåva innan den lämnas över om den består av pengar eller andra sparmedel. I värsta fall skulle en sådan gåva kunna öka familjens förmögenhet och påverka till exempel bostadsbidraget. För någon som studerar kan det dessutom verka negativt för studiemedel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *