Sök efter:

Sambolagen (lag 2003:376) innehåller bland annat regler om sambors egendom och hur egendom skall fördelas när ett samboförhållande upphör. Ett samboförhållande kan upphöra genom separation, dödsfall eller om någon av samborna ingår äktenskap.

Sambolagen är tillämplig om två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Enligt sambolagen skall samboegendomen, om förhållandet upphör, fördelas mellan samborna genom bodelning varvid huvudregeln är att vardera sambo har rätt till hälften av samboegendomen.

Som samboegendom räknas permanentbostad, möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Vem som har betalt för viss egendom har inte någon betydelse för om den skall ingå i samboegendomen. Avgörande är om egendomen har införskaffats för gemensamt bruk under tiden man har sammanbott. Till samboegendom räknas inte banktillgodohavanden, bil, båt, sommarstuga, aktier, arv eller gåva som erhållits som enskild egendom. Inte heller egendom som används för fritidsändamål eller sådan egendom som någon av samborna hade innan samboförhållandet inleddes räknas till samboegendomen.

Vill samborna inte att sambolagen skall vara tillämplig kan samborna ingå ett avtal om detta, ett så kallat samboavtal. Ett samboavtal skall vara skriftligt och undertecknas av de båda samborna. Det finns inte några krav på registrering eller bevittning och samborna kan genom ett nytt avtal ändra vad de tidigare kommit överens om.

Ett samboavtal behöver inte helt undanta sambolagens bodelningsregler. Samborna kan således i samboavtalet komma överens om att till exempel endast viss egendom skall omfattas av reglerna eller att fördelningen skall ske på så sätt att var och en av samborna erhåller en viss kvotdel av samboegendomen. Exempelvis kan i samboavtalet stadgas att en sambo erhåller en fjärdedel av egendomen och den andra sambon återstående tre fjärdedelar. Det är dock inte möjligt att avtala om att egendomen skall fördelas på samma sätt som om samborna hade varit gifta. Vill samborna erhålla den fördelning som följer av äktenskapsbalken återstår inte annat för samborna att gifta sig.

Ett samboavtal kan upplevas som en okomplicerad uppgift att upprätta. Detta är dock ofta en felaktig uppfattning och felaktigheter eller otydligheter i ett samboavtal kan medföra katastrofala följder. Det rekommenderas därför alltid att advokat eller annan jurist anlitas vid upprättandet av ett samboavtal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *