Sök efter:

Ett testamente är i egentlig mening inte något avtal. Ett avtal förutsätter normalt att det finns flera parter, men ett testamente är en ensidig viljeyttring där en person ensam bestämmer vad som skall ske med egendomen efter det hen har avlidit. Det är endast genom ett testamente som en person, enligt svensk rätt, kan bestämma över vad som skall ske med egendomen vid dödsfall. Ett avtal som inte uppfyller kraven för ett testamente, där någon anger vad som skall ske med egendomen vid hens bortgång, är således inte giltigt.

De flesta muntliga avtal är giltiga. Detta gäller dock inte testamente som måste uppfylla ett antal krav för att kunna betraktas som ett testamente. Uppfylls inte samtliga dessa krav är testamentet ogiltigt.

Ett testamente måste enligt huvudregeln 1) vara upprättat i skrift och undertecknat av testatorn, 2) innehålla testatorns underskrift och vara bevittnat av två personer som inte är jäviga, 3) de två vittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente som de bevittnat. De behöver dock inte veta innehållet i testamentet.

Om testatorn på grund av sjukdom eller annan nödsituation inte kan upprätta ett testamente som uppfyller formkraven ger ärvdabalken möjlighet att under vissa särskilda omständigheter avge ett så kallat nödtestamente. Den första metoden som nämns i lagen är att den som avger testamentet muntligen inför två ojäviga vittnen uppger sitt förordnande. Den andra metoden är att den som avger testamentet i en egenhändigt undertecknad handling förordnar om kvarlåtenskapen. Denna sista form av testamente benämns holografiskt testamente. Ett nödtestamente upphör att gälla om den som avgett testamentet efter avgivandet av testamentet under tre månader varit i stånd att upprätta ett ordinärt testamente.

För att en person skall kunna upprätta ett testamente måste denne vara behörig, vilket betyder att personen i fråga måste uppfylla vissa krav. Bland annat måste den som avger testamentet ha fyllt 18 år (16 år om hen varit gift eller vill testamentera egendom som hen själv äger) och får inte vara under påverkan av psykisk störning.

Att upprätta ett testamente anses ofta vara en enkel uppgift. Så är sällan fallet. Ett felaktigt eller otydligt utformat testamente kan få allvarliga följer för de efterlevande och leda till att testatorns önskan om vad som skulle ske med egendomen inte alls uppfylls. Konsultera därför alltid en advokat eller annan jurist som är specialiserad på just testamenten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *